DELTASTAV.SK| Internetový veľkoobchod

Reklamácie

Vážený zákazník, prosím pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, ktoré ustanovujú podmienky
a spôsob, akým môžete uplatniť reklamáciu na tovar zakúpený v našom obchode.
Reklamácia tovaru zakúpeného v internetovom obchode DELTASTAV.SK 
- Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

- Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.
1. Uplatnenie reklamácie:

- Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je potrebný doklad o zakúpení - pokladničný blok, alebo faktúra.
- Zároveň prosím vypíšte reklamačný formulár a zašlite spolu s tovarom na adresu spoločnosti:

Deltastav s.r.o., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina 
Balík resp. kartón musí byť viditeľne označený nápisom REKLAMÁCIA

2. Ďalšie ustanovenia: 
1. Práva a povinnosti: 
- Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
- Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
- Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.
- Viditeľné vady tovaru, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri preberaní tovaru kontrolou na mieste dodania, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu na email info@deltastav.sk okamžite, najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru, inak sa predpokladá, že takéto vady v čase prevzatia neexistovali.
- Skryté vady tovaru, ktoré môžu byť zistené až po odskúšaní je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty nasledujúceho odseku.
- Kupujúci sa zaväzuje, že tovar najneskôr do 3 dní odo dňa jeho prevzatia riadne dôkladne prezrie a vyskúša na slúžiaci účel na overenie jeho funkčnosti a bezchybnosti.
- Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení. 
- V prípade oprávnenosti reklamácie a výmeny alebo opravy vadného tovaru predávajúci dodá nový alebo opravený tovar v čo možno najkratšom čase, no najneskôr v lehote 30 dní.
- Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za nezávadnú. 

- Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:
a) na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
b)  právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).
- Náklady na zaslanie, alebo doručenie reklamovaného tovaru do firmy DELTASTAV s.r.o. hradí kupujúci.
- V prípade posúdenia reklamácie ako oprávnenej, hradí poštovné pri zaslaní tovaru späť zákazníkovi firma DELTASTAV s.r.o.
2. Lehoty na uplatnenie reklamácií :

- Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky.
- Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.
- Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.
- Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
- Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

3. Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch.
Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.